Almindelige forretningsbetingelser

1. Definitioner

Disse almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende definerede udtryk:

Abonnement:

Den mellem Swapfiets og Lejer indgåede aftale om Lejers brug af Cyklen mod Lejers betaling af abonnementsafgiften i henhold til Forretningsbetingelserne.

Forretningsbetingelser:

Disse almindelige forretningsbetingelser.

Ophørsdato:

Den dato, hvor Abonnementet ophører som følge af Lejers opsigelse som anført i pkt. 6.4.

Cykel:

Den cykel, som Swapfiets stiller til Lejerens rådighed i henhold til Abonnementet, og som Lejeren kan anvende i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Lejer:

Enhver fysisk eller juridisk person, der indgår et Abonnement med Swapfiets.

Uberettiget Swap:

Defineres som beskrevet i pkt. 5.4.

Swapfiets:

Swapfiets Denmark ApS, Lyskær 3 CDK-2730 Herlev, Central Business Register (CVR) no . 39584867.

Swapping:

Den løsning, hvor Swapfiets giver lejer mulighed for enten at få cyklen repareret eller byttet til en anden cykel.

 

2. Anvendelsesområde

2.1 Den danske version af Swapfiets' Forretningsbetingelser er den gældende version, og den engelske oversættelse er alene til orientering.
2.2 Disse Forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem Swapfiets og en Lejer. 
2.3 Aftaler indgået mellem Swapfiets og Lejeren, som afviger fra eller udgør et tillæg til disse Forretningsbetingelser, er kun gyldige, hvis Swapfiets udtrykkeligt bekræfter dette, f.eks. pr. e-mail. 
2.4 Alle beløb oplyst af Swapfiets er inklusive moms.

3. Abonnement

3.1 Lejer får stillet en Cykel til rådighed i abonnementsperioden. 
3.2 Cyklen leveres med en ring- og kædelås med 1 nøgle. 
3.3 Lejer får som led i Abonnementet ret til gratis Swapping (se pkt. 5).
3.4 Swapfiets har altid en ekstra nøgle til Cyklen. Hvis nøglen går tabt eller bliver beskadiget, skal der anmodes om en ny nøgle hos Swapfiets. Udlevering af en ny nøgle koster DKK 115 pr. nøgle.
3.5 På grund af risikoen for tyveri må Lejeren ikke få lavet ekstra nøgler eller være i besiddelse af mere end en nøgle. Den udleverede ekstranøgle skal straks returneres til Swapfiets, hvis Lejeren finder den bortkomne nøgle. 
3.6 Cyklen kan være påført reklamer. Hvis reklamen beskadiges eller falder af, skal Lejeren straks underrette Swapfiets.

4. Vilkår og betingelser

4.1 Lejeren skal udvise rimelig påpasselighed ved brug af Cyklen. 
4.2 Cyklen må kun benyttes af Lejeren selv. 
4.3 Swapfiets bevarer ejendomsretten til Cyklen. Lejeren må ikke give tredjemand pant i Cyklen. 
4.4 Lejeren skal overholde Forretningsbetingelserne. 
4.5 Lejeren må ikke foretage nogle forandringer af Cyklen, som ikke kan fjernes uden at beskadige den. 
4.6 Lejer er ansvarlig for at informere Swapfiets, omkring ændring af kontaktdata, f.eks. en ny adresse, i god tid. 
4.7 Lejer skal være mindst 18 år og kunne indgå en juridisk bindende aftale, for at kunne tegne en Swapfiets. Mindreårige kan abonnere under tilsyn af en værge. 

5.  Swapping

5.1 Swapfiets bestræber sig på at ombytte en Cykel inden for en dag, efter at lejeren har kontaktet Swapfiets telefonisk, pr. e-mail eller gennem Whatsapp. Swapping sker på det sted, som er aftalt med Lejeren. Punkt 7.1 finder anvendelse.
5.2 Lejeren kan ikke kræve kompensation, hvis der går mere end 24 timer, før ombytning sker. 
5.3 Swapping er kun mulig, hvis der er fejl ved Cyklen, der skyldes almindelig slitage, eller hvis den bliver stjålet eller bortkommer og kun inden for de postnumre, hvor Swapfiets er aktiv. Som eksempler på fejl på Cyklen, der skyldes almindelig slitage kan nævnes: punkterede dæk, ødelagt kæde, revnet saddel og lys, der ikke virker.
5.4 Hvis Lejeren forlanger ombytning uden gyldig grund (en Uberettiget Swap), kan Swapfiets opkræve et gebyr på DKK 150. Såfremt Lejeren ikke møder op til en aftalt Swapping, anses det også for en Uberettiget Swap.
5.5 Ved Swapping af en Cykel skal Lejeren aflevere både Cyklen og nøglen til Swapfiets.

6.  Abonnementsperiode og ophør

6.1 Abonnementet løber i en måned, hvorefter det forlænges automatisk med en måned ad gangen. Første betaling dækker resten af den igangværende måned plus en måned.
6.2 Abonnementsafgiften for den første måned fastsættes forholdsmæssigt i forhold til resterende antal dage i måneden.
6.3 Lejeren har ikke fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven § 18, da Lejeren har givet samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt ved levering af Cyklen forud for udløbet af de 14 dages returret, og da Lejeren udtrykkeligt har anerkendt, at fortrydelsesretten ophører ved tjenesteydelsens udførelse.
6.4 Opsigelsesvarslet er en måned. Fra den dag, hvor Swapfiets har modtaget Lejerens opsigelse, løber Abonnementet i en måned. Ophørsdatoen er således en måned efter opsigelsesdatoen.
6.5 Opsigelsesvarslet er 1 måned. Lejeren har brugsret til Cyklen indtil Ophørsdatoen. Lejeren skal betale abonnementsafgiften indtil Ophørsdatoen.
6.6 Cyklen og nøglen skal returneres til Swapfiets senest på Ophørsdatoen.
6.7 Hvis Lejeren indleverer Cyklen inden Ophørsdatoen, bortfalder alle Lejers rettigheder i henhold til Abonnementet, men Lejeren skal fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil Ophørsdatoen.
6.8 Forudsat at Cyklen endnu ikke er returneret, kan Lejeren annullere opsigelsen uden beregning ved at sende en e-mail til Swapfiets. E-mailen skal være modtaget af Swapfiets senest dagen inden Ophørsdagen. 
6.9 Hvis Lejeren ønsker at indgå et nyt Abonnement inden for seks måneder efter Ophørsdatoen, betales et opstartsgebyr på DKK 450. 
6.10 Hvis Cyklen ikke returneres senest på Ophørsdatoen, opkræves i en periode på maks. 7 dage et dagligt gebyr på DKK 70 fra Ophørsdatoen, indtil Cyklen returneres.
6.11 Hvis Cyklen ikke returneres til Swapfiets inden for syv dage efter Ophørsdatoen, uden at Abonnementet er genaktiveret, vil Lejeren blive anmeldt for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Swapfiets et beløb i kompensation, hvis størrelse afhænger af abonnementstype som anført i tabel 1, uden at Swapfiets dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Swapfiets' tab overstiger det i tabellen anførte beløb til kompensation.

Abonnementstype

Kompensation

Deluxe-abonnement

DKK 3.450


Tabel 1: Kompensation for de forskellige abonnementstyper

6.12 Lejeren er opmærksom på, at Cyklen kan være ejet af et leasingselskab. Hvis Cyklen ejes af et leasingselskab, skal Lejeren på anmodning fra leasingselskabet og efter deres valg enten indlevere Cyklen til leasingselskabet (mod kompensation for den resterende del af abonnementsperioden) eller betale den fremtidige lejeafgift med frigørende virkning til leasingselskabet.

7.  Tyveri eller bortkomst

7.1 Hvis Cyklen bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Swapfiets inden for 24 timer, og indlevere cykelnøglen til Swapfiets og foretage politianmeldelse inden for 48 timer. Lejeren vil i så fald skulle betale en selvrisiko afhængig af abonnementstypen. Selvrisikoen for de forskellige abonnementstyper fremgår af tabel 2. Når Cyklen er meldt stjålet hos politiet, modtager lejeren en anden cykel fra Swapfiets.

Abonnementstype

Selvrisiko

Deluxe-abonnement

DKK 450


Tabel 2: Selvrisiko for de forskellige abonnementstyper

7.2 Hvis Lejeren ikke indberetter tyveriet eller bortkomsten af Cyklen, eller indberetter det for sent, eller hvis Lejeren ikke kan aflevere nøglen til Swapfiets, skal Lejeren betale Swapfiets den i tabel 1 anførte kompensation.
7.3 For at minimere risikoen for tyveri, bortkomst og beskadigelse, skal Cyklen altid låses ved brug af ring- og kædelåsen. Om muligt bør Cyklen låses fast til en genstand med kædelåsen. 
7.4 Hvis Cyklen ikke er låst med dobbeltlåsen, og den udsættes for f.eks.  tyveri, eller den forsvinder, skal Lejeren betale kompensation. Kompensationen opkræves i tillæg til selvrisikoen og afhænger af abonnementstypen som anført i tabel 3.

Abonnementstype

Kompensation

Deluxe-abonnement

DKK 3.450


Tabel 3: Kompensation for de forskellige abonnementstyper

7.5 Hvis en stjålen Cykel dukker op igen inden for abonnementsperioden, vil Lejeren højst få refunderet selvrisikoen. Dette beløb fastsættes af Swapfiets ud fra Cyklens tilstand og eventuelle andre omkostninger. 
7.6 Hvis Lejeren afgiver falske oplysninger vedrørende Cyklen, opkræves et gebyr på DKK 750 ud over den eventuelle selvrisiko og øvrige gebyrer. 
7.7 Hvis dele af Cyklen bliver stjålet eller forsvinder, kan Swapfiets kræve betaling herfor fra Lejeren inden for selvrisikoen. En oversigt over reservedele kan rekvireres hos Swapfiets.
7.8 Hvis Cyklen fjernes af kommunen, anses det for en Uberettiget Swap. Swapfiets afhenter cyklen og kontakter lejeren med henblik på levering af en ny cykel. Swapfiets kan kræve, at lejeren dækker de dermed forbundne omkostninger, f.eks. omkostningerne forbundet med afhentningen og gebyret for Uberettiget Swap.

8.  Skader

8.1 Lejeren skal anmelde enhver skade på Cyklen som følge af hærværk til Swapfiets inden for 24 timer fra hærværket er opdaget. 
8.2 I tilfælde af skader eller slitage, der ikke skyldes almindelig brug af Cyklen, forbeholder Swapfiets sig ret til at kræve, at Lejeren dækker omkostningerne. 
8.3 I tilfælde af skader, som er begået af tredjemand, eller som tredjemand har ansvaret for, skal Lejeren give Swapfiets kontaktoplysninger på den pågældende tredjemand og en beskrivelse af hændelsesforløbet, som kan tiltrædes af begge parter. På www.swapfiets.dk findes en skadeformular. Hvis Swapfiets ikke modtager nogen kontaktoplysninger, vil Lejeren skulle afholde alle omkostninger.

9.  Betalinger

9.1 Lejeren skal ved indgåelse af Abonnementet angive sine kortoplysninger eller oprette en betalingsoverførsel med MobilePay (i det omfang servicen er tilgængelig hos Swapfiets) til brug for den månedlige abonnementsafgift og eventuelle øvrige udgifter. 
9.2 Swapfiets forbeholder sig ret til at kræve betaling af eventuelle ekstra beløb i form af f.eks. selvrisiko eller gebyrer inden udlevering af en ny Cykel til Lejeren. 
9.3 Hvis abonnementsafgiften ikke kan inddrives, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil modtage en rykkerfor betalingen af det skyldige beløb inden for 14 dage. Ved manglende betaling inden for yderligere 10 dage overdrager Swapfiets sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Lejer.

10. Handel med gamle cykler

10.1 Ved indgåelse af Abonnementet har Lejeren mulighed for at give sin gamle cykel i bytte og således få rabat. 
10.2 Rabatten afhænger af cyklens stand og aftales mellem Lejeren og Swapfiets. Hvis Lejeren og Swapfiets ikke kan blive enige om rabattens størrelse, kan Swapfiets nægte at lade cyklen indgå i handlen. 
10.3 Hvis Lejeren forsøger at få Swapfiets til at tage en cykel i bytte, som ikke tilhører Lejeren, ophører Abonnementet øjeblikkeligt, og der vil blive foretaget politianmeldelse.

11. Ansvar

11.1 Lejeren skal ved udlevering undersøge Cyklen for mangler. Når først Lejeren har taget Cyklen i brug, anses Cyklen for at fungere, som den skal. 
11.2 Hvis Lejeren opdager en mangel ved Cyklen efter ibrugtagning, skal Lejeren straks reklamere over for Swapfiets. 
11.3 Enhver brug af Cyklen sker for Lejerens egen risiko. Hvis Lejeren har tvivl med hensyn til Cyklens sikkerhedsmæssige stand, bør Lejeren straks kontakte Swapfiets.
11.4 Swapfiets er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af Cyklen, medmindre skaden skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed fra Swapfiets' side.

12. Ændringer

12.1 Swapfiets forbeholder sig ret til at ændre abonnementsafgiften. Lejeren modtager besked om eventuelle ændringer pr. e-mail med mindst to måneders varsel.
12.2 Lejeren får med mindst en måneds varsel besked om eventuelle ændringer af forretningsbetingelserne på www.swapfiets.dk og pr. e-mail. 
12.3 Swapfiets forbeholder sig ret til at transportere eventuelle krav mod Lejeren til tredjemand.
12.4 Lejeren kan ændre abonnementstype til et dyrere abonnement uden beregning, såfremt et sådan abonnement tilbydes. Swapfiets vil i så fald sørge for, at Cyklen ombyttes til en cykel, der svarer til den nye abonnementstype. Hvis Lejeren ønsker at nedgradere sit abonnement inden for de første seks måneder af abonnementsperioden, kan Swapfiets opkræve samme gebyr som ved en Uberettiget Swap.

13. Misligholdelse

13.1 Swapfiets forbeholder sig ret til at opsige abonnementet (helt eller delvist) ved skriftlig meddelelse til Lejeren, hvis:

  • Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnementet.

  • Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs.

  • Lejeren indgår en aftale om gældssanering.

  • Cyklen konfiskeres, således at Lejeren ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Abonnementet.

  • Lejeren misbruger ordningen.

  • Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til Swapfiets.

13.2 Lejeren kan ophæve abonnementet uden varsel ved Swapfiets' væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

14. Databeskyttelse

14.1 Swapfiets går højt op i beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi har forklaret vores beskyttelse af persondata i vores Privatlivspolitik. Du finder vores Privatlivspolitik på https://swapfiets.dk/privacy/. Spørgsmål og kommentarer hertil kan sendes til privacy@swapfiets.dk

15. Lovvalg og tvister

15.1 Abonnementet og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret. 
15.2 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med abonnementet, skal afgøres ved Københavns Byret.

www.swapfiets.dk Version 2.0 maj 2019

Version 1.0 25-06-2018