Almindelige forretningsbetingelser

Index

The General Terms and Conditions Deluxe 7
The General Terms and Conditions e-Kick
Swapfiets forretningsbetingelser ved brug af rabatkoder
The General Terms and Conditions
Deluxe 7

1. Definitioner

Disse almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende definerede udtryk:

Abonnement:

Den mellem Swapfiets og Lejer indgåede aftale om Lejers brug af Cyklen mod Lejers betaling af abonnementsafgiften i henhold til Forretningsbetingelserne.

Forretningsbetingelser:

Disse almindelige forretningsbetingelser.

Ophørsdato:

Den dato, hvor Abonnementet ophører som følge af Lejers opsigelse som anført i pkt. 6.4.

Cykel:

Den cykel, som Swapfiets stiller til Lejerens rådighed i henhold til Abonnementet, og som Lejeren kan anvende i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne.

Lejer:

Enhver fysisk eller juridisk person, der indgår et Abonnement med Swapfiets.

Uberettiget Swap:

Defineres som beskrevet i pkt. 5.4.

Swapfiets:

Swapfiets Denmark ApS, Lyskær 3 CDK-2730 Herlev, Central Business Register (CVR) no . 39584867.

Swapping:

Den løsning, hvor Swapfiets giver lejer mulighed for enten at få cyklen repareret eller byttet til en anden cykel.

 

2. Anvendelsesområde

2.1 Den danske version af Swapfiets' Forretningsbetingelser er den gældende version, og den engelske oversættelse er alene til orientering.
2.2 Disse Forretningsbetingelser gælder for enhver aftale indgået mellem Swapfiets og en Lejer. 
2.3 Aftaler indgået mellem Swapfiets og Lejeren, som afviger fra eller udgør et tillæg til disse Forretningsbetingelser, er kun gyldige, hvis Swapfiets udtrykkeligt bekræfter dette, f.eks. pr. e-mail. 
2.4 Alle beløb oplyst af Swapfiets er inklusive moms.

3. Abonnement

3.1 Lejer får stillet en Cykel til rådighed i abonnementsperioden. 
3.2 Cyklen leveres med en ring- og kædelås med 1 nøgle. 
3.3 Lejer får som led i Abonnementet ret til gratis Swapping (se pkt. 5).

3.4 Swapfiets har altid en ekstra nøgle til Cyklen. Hvis nøglen går tabt eller bliver beskadiget, skal der anmodes om en ny nøgle hos Swapfiets. Udlevering af en ny nøgle koster DKK 115 pr. nøgle.
3.5 På grund af risikoen for tyveri må Lejeren ikke få lavet ekstra nøgler eller være i besiddelse af mere end en nøgle. Den udleverede ekstranøgle skal straks returneres til Swapfiets, hvis Lejeren finder den bortkomne nøgle. 
3.6 Cyklen kan være påført reklamer. Hvis reklamen beskadiges eller falder af, skal Lejeren straks underrette Swapfiets.

4. Vilkår og betingelser

4.1 Lejeren skal udvise rimelig påpasselighed ved brug af Cyklen. 
4.2 Cyklen må kun benyttes af Lejeren selv. 
4.3 Swapfiets bevarer ejendomsretten til Cyklen. Lejeren må ikke give tredjemand pant i Cyklen. 
4.4 Lejeren skal overholde Forretningsbetingelserne. 
4.5 Lejeren må ikke foretage nogle forandringer af Cyklen, som ikke kan fjernes uden at beskadige den. 


4.6 Lejer er ansvarlig for at informere Swapfiets, omkring ændring af kontaktdata, f.eks. en ny adresse, i god tid. 
4.7 Lejer skal være mindst 18 år og kunne indgå en juridisk bindende aftale, for at kunne tegne en Swapfiets. Mindreårige kan abonnere under tilsyn af en værge. 

5.  Swapping

5.1 Swapfiets bestræber sig på at ombytte en Cykel inden for en dag, efter at lejeren har kontaktet Swapfiets telefonisk, pr. e-mail eller gennem Whatsapp. Swapping sker på det sted, som er aftalt med Lejeren. Punkt 7.1 finder anvendelse.
5.2 Lejeren kan ikke kræve kompensation, hvis der går mere end 24 timer, før ombytning sker. 
5.3 Swapping er kun mulig, hvis der er fejl ved Cyklen, der skyldes almindelig slitage, eller hvis den bliver stjålet eller bortkommer og kun inden for de postnumre, hvor Swapfiets er aktiv. Som eksempler på fejl på Cyklen, der skyldes almindelig slitage kan nævnes: punkterede dæk, ødelagt kæde, revnet saddel og lys, der ikke virker.
5.4 Hvis Lejeren forlanger ombytning uden gyldig grund (en Uberettiget Swap), kan Swapfiets opkræve et gebyr på DKK 150. Såfremt Lejeren ikke møder op til en aftalt Swapping, anses det også for en Uberettiget Swap.
5.5 Ved Swapping af en Cykel skal Lejeren aflevere både Cyklen og nøglen til Swapfiets.

6.  Abonnementsperiode og ophør

6.1 Abonnementet løber i en måned, hvorefter det forlænges automatisk med en måned ad gangen. Første betaling dækker resten af den igangværende måned plus en måned.
6.2 Abonnementsafgiften for den første måned fastsættes forholdsmæssigt i forhold til resterende antal dage i måneden.
6.3 Lejeren har ikke fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven § 18, da Lejeren har givet samtykke til, at leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt ved levering af Cyklen forud for udløbet af de 14 dages returret, og da Lejeren udtrykkeligt har anerkendt, at fortrydelsesretten ophører ved tjenesteydelsens udførelse.
6.4 Opsigelsesvarslet er en måned. Fra den dag, hvor Swapfiets har modtaget Lejerens opsigelse, løber Abonnementet i en måned. Ophørsdatoen er således en måned efter opsigelsesdatoen.
6.5 Opsigelsesvarslet er 1 måned. Lejeren har brugsret til Cyklen indtil Ophørsdatoen. Lejeren skal betale abonnementsafgiften indtil Ophørsdatoen.
6.6 Cyklen og nøglen skal returneres til Swapfiets senest på Ophørsdatoen.
6.7 Hvis Lejeren indleverer Cyklen inden Ophørsdatoen, bortfalder alle Lejers rettigheder i henhold til Abonnementet, men Lejeren skal fortsat betale den fulde abonnementsafgift indtil Ophørsdatoen.
6.8 Forudsat at Cyklen endnu ikke er returneret, kan Lejeren annullere opsigelsen uden beregning ved at sende en e-mail til Swapfiets. E-mailen skal være modtaget af Swapfiets senest dagen inden Ophørsdagen. 
6.9 Hvis Lejeren ønsker at indgå et nyt Abonnement inden for seks måneder efter Ophørsdatoen, betales et opstartsgebyr på DKK 450. 
6.10 Hvis Cyklen ikke returneres senest på Ophørsdatoen, opkræves i en periode på maks. 7 dage et dagligt gebyr på DKK 70 fra Ophørsdatoen, indtil Cyklen returneres.
6.11 Hvis Cyklen ikke returneres til Swapfiets inden for syv dage efter Ophørsdatoen, uden at Abonnementet er genaktiveret, vil Lejeren blive anmeldt for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Swapfiets et beløb i kompensation, hvis størrelse afhænger af abonnementstype som anført i tabel 1, uden at Swapfiets dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Swapfiets' tab overstiger det i tabellen anførte beløb til kompensation.

Abonnementstype

Kompensation

Deluxe-abonnement

DKK 3.450


Tabel 1: Kompensation for de forskellige abonnementstyper

6.12 Lejeren er opmærksom på, at Cyklen kan være ejet af et leasingselskab. Hvis Cyklen ejes af et leasingselskab, skal Lejeren på anmodning fra leasingselskabet og efter deres valg enten indlevere Cyklen til leasingselskabet (mod kompensation for den resterende del af abonnementsperioden) eller betale den fremtidige lejeafgift med frigørende virkning til leasingselskabet.

7.  Tyveri eller bortkomst

7.1 Hvis Cyklen bliver stjålet eller forsvinder på anden vis, skal Lejeren indberette dette til Swapfiets inden for 24 timer, og indlevere cykelnøglen til Swapfiets og foretage politianmeldelse inden for 48 timer. Lejeren vil i så fald skulle betale en selvrisiko afhængig af abonnementstypen. Selvrisikoen for de forskellige abonnementstyper fremgår af tabel 2. Når Cyklen er meldt stjålet hos politiet, modtager lejeren en anden cykel fra Swapfiets.

Abonnementstype

Selvrisiko

Deluxe-abonnement

DKK 450


Tabel 2: Selvrisiko for de forskellige abonnementstyper

7.2 Hvis Lejeren ikke indberetter tyveriet eller bortkomsten af Cyklen, eller indberetter det for sent, eller hvis Lejeren ikke kan aflevere nøglen til Swapfiets, skal Lejeren betale Swapfiets den i tabel 1 anførte kompensation.
7.3 For at minimere risikoen for tyveri, bortkomst og beskadigelse, skal Cyklen altid låses ved brug af ring- og kædelåsen. Om muligt bør Cyklen låses fast til en genstand med kædelåsen. 
7.4 Hvis Cyklen ikke er låst med dobbeltlåsen, og den udsættes for f.eks.  tyveri, eller den forsvinder, skal Lejeren betale kompensation. Kompensationen opkræves i tillæg til selvrisikoen og afhænger af abonnementstypen som anført i tabel 3.

Abonnementstype

Kompensation

Deluxe-abonnement

DKK 3.450


Tabel 3: Kompensation for de forskellige abonnementstyper

7.5 Hvis en stjålen Cykel dukker op igen inden for abonnementsperioden, vil Lejeren højst få refunderet selvrisikoen. Dette beløb fastsættes af Swapfiets ud fra Cyklens tilstand og eventuelle andre omkostninger. 
7.6 Hvis Lejeren afgiver falske oplysninger vedrørende Cyklen, opkræves et gebyr på DKK 750 ud over den eventuelle selvrisiko og øvrige gebyrer. 
7.7 Hvis dele af Cyklen bliver stjålet eller forsvinder, kan Swapfiets kræve betaling herfor fra Lejeren inden for selvrisikoen. En oversigt over reservedele kan rekvireres hos Swapfiets.
7.8 Hvis Cyklen fjernes af kommunen, anses det for en Uberettiget Swap. Swapfiets afhenter cyklen og kontakter lejeren med henblik på levering af en ny cykel. Swapfiets kan kræve, at lejeren dækker de dermed forbundne omkostninger, f.eks. omkostningerne forbundet med afhentningen og gebyret for Uberettiget Swap.

8.  Skader

8.1 Lejeren skal anmelde enhver skade på Cyklen som følge af hærværk til Swapfiets inden for 24 timer fra hærværket er opdaget. 
8.2 I tilfælde af skader eller slitage, der ikke skyldes almindelig brug af Cyklen, forbeholder Swapfiets sig ret til at kræve, at Lejeren dækker omkostningerne. 
8.3 I tilfælde af skader, som er begået af tredjemand, eller som tredjemand har ansvaret for, skal Lejeren give Swapfiets kontaktoplysninger på den pågældende tredjemand og en beskrivelse af hændelsesforløbet, som kan tiltrædes af begge parter. På www.swapfiets.dk findes en skadeformular. Hvis Swapfiets ikke modtager nogen kontaktoplysninger, vil Lejeren skulle afholde alle omkostninger.

9.  Betalinger

9.1 Lejeren skal ved indgåelse af Abonnementet angive sine kortoplysninger eller oprette en betalingsoverførsel med MobilePay (i det omfang servicen er tilgængelig hos Swapfiets) til brug for den månedlige abonnementsafgift og eventuelle øvrige udgifter. 
9.2 Swapfiets forbeholder sig ret til at kræve betaling af eventuelle ekstra beløb i form af f.eks. selvrisiko eller gebyrer inden udlevering af en ny Cykel til Lejeren. 
9.3 Hvis abonnementsafgiften ikke kan inddrives, eller betalingen afvises ved en fejl, har Lejeren misligholdt sin betalingsforpligtelse. Lejeren vil modtage en rykkerfor betalingen af det skyldige beløb inden for 14 dage. Ved manglende betaling inden for yderligere 10 dage overdrager Swapfiets sagen til inkasso. Alle yderligere udgifter, renter og udenretlige omkostninger afholdes af Lejer.

10. Handel med gamle cykler

10.1 Ved indgåelse af Abonnementet har Lejeren mulighed for at give sin gamle cykel i bytte og således få rabat. 
10.2 Rabatten afhænger af cyklens stand og aftales mellem Lejeren og Swapfiets. Hvis Lejeren og Swapfiets ikke kan blive enige om rabattens størrelse, kan Swapfiets nægte at lade cyklen indgå i handlen. 
10.3 Hvis Lejeren forsøger at få Swapfiets til at tage en cykel i bytte, som ikke tilhører Lejeren, ophører Abonnementet øjeblikkeligt, og der vil blive foretaget politianmeldelse.

11. Ansvar

11.1 Lejeren skal ved udlevering undersøge Cyklen for mangler. Når først Lejeren har taget Cyklen i brug, anses Cyklen for at fungere, som den skal. 
11.2 Hvis Lejeren opdager en mangel ved Cyklen efter ibrugtagning, skal Lejeren straks reklamere over for Swapfiets. 
11.3 Enhver brug af Cyklen sker for Lejerens egen risiko. Hvis Lejeren har tvivl med hensyn til Cyklens sikkerhedsmæssige stand, bør Lejeren straks kontakte Swapfiets.
11.4 Swapfiets er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som Lejeren måtte blive påført som følge af brugen af Cyklen, medmindre skaden skyldes forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed fra Swapfiets' side.

12. Ændringer

12.1 Swapfiets forbeholder sig ret til at ændre abonnementsafgiften. Lejeren modtager besked om eventuelle ændringer pr. e-mail med mindst to måneders varsel.
12.2 Lejeren får med mindst en måneds varsel besked om eventuelle ændringer af forretningsbetingelserne på www.swapfiets.dk og pr. e-mail. 
12.3 Swapfiets forbeholder sig ret til at transportere eventuelle krav mod Lejeren til tredjemand.
12.4 Lejeren kan ændre abonnementstype til et dyrere abonnement uden beregning, såfremt et sådan abonnement tilbydes. Swapfiets vil i så fald sørge for, at Cyklen ombyttes til en cykel, der svarer til den nye abonnementstype. Hvis Lejeren ønsker at nedgradere sit abonnement inden for de første seks måneder af abonnementsperioden, kan Swapfiets opkræve samme gebyr som ved en Uberettiget Swap.

13. Misligholdelse

13.1 Swapfiets forbeholder sig ret til at opsige abonnementet (helt eller delvist) ved skriftlig meddelelse til Lejeren, hvis:

 • Lejeren misligholder sine forpligtelser i henhold til abonnementet.

 • Lejeren tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller er erklæret konkurs.

 • Lejeren indgår en aftale om gældssanering.

 • Cyklen konfiskeres, således at Lejeren ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Abonnementet.

 • Lejeren misbruger ordningen.

 • Lejeren bevidst afgiver forkerte oplysninger til Swapfiets.

13.2 Lejeren kan ophæve abonnementet uden varsel ved Swapfiets' væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne.

14. Databeskyttelse

14.1 Swapfiets går højt op i beskyttelsen af dine personoplysninger. Vi har forklaret vores beskyttelse af persondata i vores Privatlivspolitik. Du finder vores Privatlivspolitik på https://swapfiets.dk/privacy/. Spørgsmål og kommentarer hertil kan sendes til privacy@swapfiets.dk

15. Lovvalg og tvister

15.1 Abonnementet og forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret. 
15.2 Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med abonnementet, skal afgøres ved Københavns Byret.

Terms & Conditions
e-Kick

1. Definitions

The General Terms and Conditions feature the following defined terms:

Subscription:

The agreement between Swapfiets and the Renter concerning the Renter's use of the e-Kick in return for payment of the Subscription cost in accordance with these General Terms and Conditions.

Terms and Conditions:

These general Terms and Conditions.

End Date:

The date on which the Subscription ends due to termination by the Renter as explained in Article 6.3.

e-Kick:

The e-Kick made available to the Renter by Swapfiets based on the Subscription for use by the Renter in accordance with the Terms and Conditions.

Renter:

Any natural or legal person who concludes a Subscription with Swapfiets.

Improper Swap:

Has the definition as explained in Article 5.4.

Swapfiets:

Swapfiets ApS, Langebrogade 5, DK-1411 Copenhagen K, Central Business Register (CVR) no. 39584867.

Swapping:

The solution provided by Swapfiets for the Renter concerning the e-Kick, by either repairing or exchanging it for another e-Kick.2. Applicability

2.1 The Danish version of the Terms and Conditions remains leading at all times, this translation is only provided for communication

2.2 These Terms and Conditions apply to every Agreement between Swapfiets and a Renter.

2.3 Agreements between Swapfiets and Renter in deviation from, or in addition to, these Terms and Conditions are valid only if explicitly confirmed by Swapfiets, e.g. via e-mail.

2.4 All amounts mentioned by Swapfiets include VAT.

3. Subscription

3.1 For the duration of the Subscription the Renter will have an e-Kick.

3.2 The e-Kick comes with a cable lock with one key.

3.3 The Subscription entitles Renter to free Swapping (see Article 5).

3.4 Swapfiets always has a spare key to the e-Kick. If the Renter loses a key, they must request a new key from Swapfiets. The costs involved amount to DKK 115 per key.

3.5 Due to the risk of theft, the Renter is forbidden from making copies of the key and from having more than one key in possession. A key that was given as missing must be returned to Swapfiets immediately upon recovery.

3.6 The e-Kick may contain advertisements. The Renter must immediately contact Swapfiets if the advertisement has been damaged or if an advertisement completely disappears from the e-Kick.

4. Conditions

4.1 The Renter makes normal use and takes due care of the e-Kick, in accordance with the instructions given by Swapfiets.

4.2 The e-Kick is intended only for personal use by the Renter. The Renter is not allowed to use the e-Kick as an entrepreneur (i.e. using the e-Kick for e.g. the professional delivery of goods is prohibited). In the event of a breach of this obligation the Renter shall pay a contractual penalty in an adequate amount, however not more than DKK 4.115. The precise amount of such contractual penalty shall be determined by Swapfiets. Such contractual penalty shall be without prejudice to any other rights of Swapfiets, including but not limited to a right to claim damages and to terminate the subscription in accordance with Clause 13 of the General Terms and Conditions.

4.3 The e-Kick remains the possession of Swapfiets at all times. The Renter is prohibited from assuring a third party any rights to the e-Kick.

4.4 The Renter is responsible for compliance with the Terms and Conditions.

4.5 The Renter may not make any changes to the e-Kick that cannot be removed without damaging the e-Kick and is not permitted to manipulate in any way the electronics, motor and/or software of the e-Kick

4.6 The Renter will be responsible for passing on changes to the data known to Swapfiets, such as a new address, in good time.

4.7 The renter must be at least 18 years old and able to enter into legally binding contracts to be able to subscribe for a Swapfiets. Minors may subscribe under the supervision of an adult.

5. Swapping

5.1 Swapfiets strives to Swap a e-Kick within 24 hours from the Renter contacting Swapfiets via either phone, email, or WhatsApp. The place of Swapping will be agreed with the Renter. Clause 7.1 applies.

5.2 The Renter cannot claim compensation if the Swap takes place outside of the 24-hour time period.

5.3 Swapping takes place only in case of a defect which is caused by ordinary wear and tear, loss, or theft of the e-Kick and only within the zip codes in which Swapfiets is active. Examples of defects caused by ordinary wear and tear include: Flat tires, a broken chain, a torn saddle, and broken lighting.

5.4 When the Renter requests a Swap on unaccepted grounds (an ‘Improper Swap’) Swapfiets has the right to charge a DKK 150 front fee. When the Renter fails to appear at a scheduled Swapping, this will also be considered an Improper Swap.

5.5 When Swapfiets exchanges a e-Kick, the Renter will transfer the e-Kick to Swapfiets including the battery and the corresponding key.

6. Term of the Subscription and termination

6.1 The Subscription has a runtime of one month. After this term the Subscription is tacitly extended for a period of one month. The first payment covers the rest of the current month plus one month.

6.2 The Subscription cost for the first month will be determined on a pro rata basis of the remaining number of days in the month.

6.3 The Renter forfeits the cancellation right under section 18 of the Danish Consumer Contracts Act, as the Renter has expressly consented to commence performance of the service by way of delivery of the e-Kick before the expiry of the 14 days' cancellation right and as the Renter has expressly acknowledged that the Renter will lose the right to cancel upon performance of the service.

6.4 The termination period is one month. From the day the Renter’s termination has been received by Swapfiets, the Subscription runs for one month. The End Date will be one month after termination notice.

6.5 The Renter has the right to use the e-Kick until the End Date of the Subscription after termination notice. The Renter has the obligation to meet the costs of Subscription until the End Date.

6.6 The e-Kick and key are to be submitted to Swapfiets no later than the End Date.

6.7 If the Renter hands in the e-Kick before the End Date, this will end all rights of the Renter under the Subscription, without prejudice to the Renter’s obligation to pay the full Subscription costs until the End Date.

6.8 Prior to returning the e-Kick on the End Date the Renter can cancel the termination free of charge by sending an email to Swapfiets. The e-mail must be received by Swapfiets on the day preceding the End Date.

6.9 If the Renter wishes to enter another Subscription within six months of the End Date, a startup cost of DKK 450 is applicable.

6.10 When the e-Kick is not returned on or before the End Date a DKK 70 daily fine is applicable for every day from the End Date until return of the e-Kick, with a maximum of 7 days.

6.11 If the e-Kick has not been transferred to Swapfiets within seven days of the End Date and the Subscription has not been reactivated, Swapfiets will report a theft by the Renter. In that case, the Renter will also be obliged to pay compensation to Swapfiets, which will be established at DKK 4.115, without prejudice of the right of Swapfiets to request full compensation of the loss suffered by it, to the extent that it exceeds the sum of DKK 4.115.

6.12 The Renter is aware that the e-Kick could be owned by a leasing company. If the e-Kick is owned by a leasing company, the Renter will be obliged, on the leasing company’s demand, to either hand in the e-Kick to the leasing company (subject to reimbursement for the remainder of the rental period) or to be discharged from their obligations by paying the leasing company the future rent, as the leasing company may choose.

7. Theft or loss

7.1 In the event of the loss or theft of the e-Kick, the Renter will be obliged to report this to Swapfiets within 24 hours, to hand over to Swapfiets the keys to the e-Kick, and to report this loss or theft to the police together with an employee of Swapfiets. In that event, the Renter will owe a deductible of DKK 600. After the report has been completed, the Renter will receive a replacement e-Kick from Swapfiets.

7.2 If the Renter does not, or not in good time, report the loss or theft of the e-Kick, or if the Renter cannot hand over the e-Kick keys to Swapfiets, the Renter will owe Swapfiets the amount of DKK 4.115.

7.3 In order to prevent incidents such as loss, theft and damage, the e-Kick must always be locked with the provided cable lock. The e-Kick should be attached to an object using the cable lock at all time. Wherever possible, the e-Kick should be stalled indoor.

7.4 When a stolen e-Kick is retrieved within the within the term of the Subscription the Renter will be, at a maximum, be credited with the paid deductible. Swapfiets determines this amount based on the state of the e-Kick and other eventual costs.

7.5 If the Renter does not supply Swapfiets with correct information concerning the e-Kick a disinformation charge of DKK 750 will be applicable in addition to the possible deductible and negligence charges.

7.6 When parts of the e-Kick are missing or stolen Swapfiets has the right to charge the Renter to a maximum of the deductible price. A specified item list is available at request from Swapfiets.

7.7 If the e-Kick is removed by the municipality, this will be regarded as an Improper Swap. Swapfiets will collect the e-Kick and will contact the Renter to deliver a new e-Kick. Swapfiets will be entitled to charge costs for this to the Renter, such as any costs for obtaining the e-Kick and the fee for an Improper Swap.

8. Damage and servicing

8.1 The Renter must report damage to the e-Kick caused by vandalism to Swapfiets within 24 hours of the Renter's knowledge of the vandalism.

8.2 Swapfiets reserves the right to check the condition of the e-Kick. Customer shall cooperate with any necessary servicing or maintenance, on demand by Swapfiets.

8.3 In the event of damage and wear and tear to the e-Kick other than what can be expected from normal use, such at the discretion of Swapfiets, Swapfiets reserves the right to recover the associated costs from the Renter.

8.4 In case of damage caused by a third party, or third party liability, the Renter is obliged to supply Swapfiets with the contact information of the third party and a situation description agreed on by both parties. An accident form can be found on www.swapfiets.dk. If no contact information is supplied all costs shall be charged to the Renter.

9. Payments

9.1 The Renter is obliged to authorize a credit card payment, as applicable, for the monthly subscription costs and any other eventual charges at the start of the Subscription.

9.2 In case of extra charges, such as deductibles or fees, Swapfiets reserves the right to demand payment before supplying the Renter with a new e-Kick.

9.3 When the Subscription costs cannot be written off or are wrongfully cancelled, the Renter is in default. The Renter will receive a reminder to pay the due amount within 14 days. If the amount is not fulfilled within an additional 10 days, Swapfiets will place the claim for collection. All extra costs, interest and extrajudicial costs are at the expense of the Renter.

10. Liability

10.1 The Renter must examine the e-Kick upon delivery. If the Renter commences with use of a e-Kick, this will be regarded as proof that the e-Kick is functioning properly.

10.2 The Renter must give immediate notice to Swapfiets of any defects on the e-Kick.

10.3 The use of the e-Kick is at the own risk of the Renter. In case of doubts on the Renter’s part concerning the safety of the e-Kick, the Renter should contact Swapfiets immediately.

10.4 Swapfiets is not liable for any damage suffered by the Renter as a result of using the e-Kick, unless there is intentional or gross negligence on Swapfiets’s part.

11. Amendments

11.1 Swapfiets reserves the right to change the costs of a Subscription. Changes will be communicated to the Renter via e-mail at least two months before the effective date.

11.2 Changes to the Terms and Conditions will be made known at least one month before becoming applicable, by a notification on www.swapfiets.dk and via an email to the Renter.

11.3 Swapfiets reserves its right to transfer its claims on the Renter to a third party at all times.

12. Failure to fulfil obligations

12.1 Swapfiets reserves the right to terminate (completely or partially) the Subscription via a written notification to the Renter in case of:

 • The Renter is in default concerning obligations rendered in the Subscription;
 • Bankruptcy or restructuring proceedings are commenced against the Renter;
 • The Renter enters a debt relief programme; Seizure of the e-Kick preventing the Renter from fulfilling his obligations from the subscription;
 • The Renter uses the e-Kick contrary to the provisions in the General Terms and Conditions (e.g. the provisions in clause 4);
 • The Renter is misusing the offered services;
 • The Renter willfully provides Swapfiets with incorrect information;

12.2 The Renter has the right to terminate the Subscription immediately in case Swapfiets has seriously failed to fulfill its obligations from the Terms and Conditions.

13. Privacy

13.1 Swapfiets considers the protection of your personal data to be important. How we protect your personal data is explained in our Privacy Statement. This can be consulted at ​https://swapfiets.dk/en/privacy/​. Questions or remarks in this regard may be addressed to ​privacy@swapfiets.com​.

14. Applicable law. Disputes

14.1 The Subscription and the Terms and Conditions are exclusively applicable under Danish law.

14.2 All disputes arising from, or related to, the Subscription will be exclusively submitted to the Copenhagen City Court.

www.swapfiets.dk Version 1.0 November 2019

Version 2.0  May 2019

Version 1.0 25-06-2018